• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 101044
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 4151
  • Trong tuần: 53883
  • Trong tháng: 100997
  • Trong năm: 101044
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 09:58 | 15/07/2016 )
Thực hiện các hoạt động năm 2015 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" Tải về    
( 09:55 | 15/07/2016 )
  Kh tổng kết hoạt động BCĐ phát triển du lịch tỉnh Bắc GIang, giai đoạn 2011-2015 Tải về  
( 16:20 | 22/10/2015 )
Số: 163/BC-SVHTTDL Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện phát triển  sự nghiệp VHTTDL năm 2015, Kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2016 Download    
( 16:18 | 22/10/2015 )
Số: 152A/BC-SVHTTDL V.v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện cả năm và kế hoạch năm 2016 Tải về    
( 16:15 | 22/10/2015 )
  Số: 240/QĐ-UBND V.v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình:  Cải tạo, sửa chữa Trụ Sở làm việc Sở VHTTDL Tải về  
( 16:13 | 22/10/2015 )
Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tải về    
( 13:54 | 01/07/2015 )
  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước  
( 13:55 | 29/06/2015 )
  Số:  629/QĐ-TTg  V.v Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download    
( 13:48 | 29/06/2015 )
  Số: 4227/QĐ-BVHTTDL V.v Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 Download    
;?>