• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5077596
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 859
  • Trong tuần: 859
  • Trong tháng: 1245353
  • Trong năm: 4725373
Trang chủ

Hoạt động văn hóa

( 22:59 | 27/04/2009 )
        Ngày 12 tháng 7 năm 2001 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra lệnh về việc công bố Luật Di sản văn hoá tại văn bản số 09/2001/L-CTN. Đây là Bộ Luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa X; Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá  ngày càng tăng của nhân dân, góp phần vào việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường hiệu lực quản lý nhà...
( 04:24 | 26/04/2009 )
Năm 2003, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định ban hành thực hiện đề  án “Bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc  Giang – giai đoạn 2003 – 2010”. Đây là một đề án có tác dụng tích  cực trong việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần vào công  cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân  tộc. Trong đề án đã đề cập đến công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, với tầm quan trọng không kém gì công tác bảo tồn di sản văn hoá vật thể. Vì thế mà công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật...
( 04:22 | 26/04/2009 )
         Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý, tổ chức các lễ hội Xuân 2009, ngay từ trước Tết Nguyên đán 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện thành phố tăng cường quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp xuân Tết Kỷ Sửu 2009, trong đó có các hoạt động lễ hội theo hướng lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Công tác quản lý nhà nước về lễ hội...
;?>