• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4531916
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 1781
  • Trong tuần: 18113
  • Trong tháng: 699673
  • Trong năm: 4179693
Trang chủ

Việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hoá ở tỉnh Bắc Giang từ khi có Luật Di sản văn hoá

( 22:59 | 27/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

        Ngày 12 tháng 7 năm 2001 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra lệnh về việc công bố Luật Di sản văn hoá tại văn bản số 09/2001/L-CTN. Đây là Bộ Luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa X; Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá  ngày càng tăng của nhân dân, góp phần vào việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hoá.

           Hàng năm, tỉnh đều coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hoá tới quần chúng nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi năm ngành VHTT tỉnh đều có tổ chức lớp tập huấn về việc thực hiện Luật Di sản văn hoá đối với các chủ di tích lịch sử văn hoá để việc thực hiện Luật đi vào nề nếp và có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện Luật, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Luật Di sản văn hoá hơn nữa, thông qua việc ra chỉ thị 07/UB-CT, ngày 21/6/2001 V/v Tăng cường bảo vệ và phát huy các di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh.
Để thực hiện Luật Di sản văn hoá tốt hơn, UBND tỉnh đã phê duyệt thực hiện 2 đề án:
- Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001-2005.
- Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2010.
Đến năm 2006 tỉnh đã có kế hoạch tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010. Do đó công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá đã thu được nhiều  kết quả tốt đẹp.
Các kết quả đạt được:

Năm 2007, đã tiến hành kiểm kê, phân loại di tích trên địa bàn tỉnh, hiện có 2.237 di tích các loại. Trong đó, 385 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Di tích xếp hạng cấp Quốc gia có 108 di tích, di tích xếp hạng cấp tỉnh có 277.
Các di tích đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý cho các địa phương (Quyết định số: 445/1998/QĐ-CT, ngày 14 tháng 4 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v Phân cấp quản lý di tích Lịch sử-Văn hoá). Các di tích lịch sử văn hoá đã xếp hạng tới nay các địa phương đã triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thành lập các Ban Quản lý di tích ở địa phương theo Chỉ thị số 07/CT-CT, ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v Tăng cường bảo vệ di tích Lịch sử-Văn hoá, danh lam thắng cảnh.
Việc bảo tồn tu bổ, tôn tạo di tích:

Từ năm 2001 đến nay, các di tích Lịch sử-Văn hoá, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được Nhà nước quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp thường xuyên.
Mỗi năm kinh phí được cấp tăng dần:

- Năm 2001: 160 triệu/7 di tích.
- Năm 2002: 200 triệu/7 di tích.
- Năm 2003: 275 triệu/9 di tích.
- Năm 2004: 440 triệu/ 12 di tích.
- Năm 2005: 980 triệu/18 di tích.
- Năm 2006: 1tỷ 395 triệu/25 di tích.
- Năm 2007: 1tỷ 800 triệu/31 di tích.
- Năm 2008: 2 tỷ 150 triệu/30 di tích.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích theo chương trình mục tiêu do Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cấp, cụ thể là:
- Khu di tích lịch sử thắng cảnh Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam: 3 tỷ 200 triệu (chưa kể khoảng 70 tỷ đồng do bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây đập chứa nước đầu nguồn khu di tích).
- Khu di tích chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: 4 tỷ 500 triệu đồng.
- Khu di tích Tiên Lục, huyện Lạng Giang: hơn 3 tỷ đồng.
- Hệ thống di tích khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế: 2 tỷ 200 triệu đồng.
- Hệ thống di tích lịch sử cách mạng ATKII, huyện Hiệp Hòa: 14 tỷ đồng.
- Khu di tích chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên: 17 tỷ đồng
- Khu di tích đình, chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên: 38 tỷ đồng.


Cùng với việc đầu tư của Nhà nước đối với di tích, công tác xã hội hóa cũng được nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng. Năm 2007, tổng số kinh phí xã hội hóa trong toàn tỉnh dành cho việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích là hơn 8 tỷ đồng; năm 2008 là hơn 6 tỷ đồng đối với những di tích đã được xếp hạng; Những di tích chưa xếp hạng đều được nhân dân thường xuyên tu bổ, tôn tạo làm cho cảnh quan di tích ngày càng khang trang sạch đẹp.
Đã tiến hành quay phim tài liệu khoa học để phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ di tích, di vật, cổ vật ở các di tích và cụm di tích: Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng); đình, chùa Thổ Hà (Việt Yên); ATKII (Hiệp Hòa), đình Lỗ Hạnh (Hiệp Hòa), đình Phù Lão (Lạng Giang), công việc này sẽ được tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.
Ngành VHTT&DL tỉnh Bắc Giang đã lập kế hoạch Quy hoạch các di tích Lịch sử-Văn hoá, danh lam thắng cảnh trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện, đồng thời đã tổ chức quy hoạch các khu tượng đài trên địa bàn tỉnh.
Công tác quản lý Nhà nước:
UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo ngành VHTT&DL tổ chức tập huấn Luật Di sản văn hoá (mỗi năm một lần). Đồng thời ra Chỉ thị số 07/CT-CT, ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v Tăng cường bảo vệ di tích Lịch sử-Văn hoá, danh lam thắng cảnh.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ di sản văn hoá thông qua việc phân cấp quản lý cho các địa phương.
Hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Di sản văn hoá và Chỉ thị 07 để thực hiện Luật được tốt hơn.
Một số đề nghị:
Tiếp tục thực hiện đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2010.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CT, ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v Tăng cường bảo vệ di tích Lịch sử-Văn hoá, danh lam thắng cảnh.
Tiếp tục tiến hành đầu tư kinh phí cho việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các khu di tích lớn tạo ra các điểm du lịch của tỉnh.
Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn di sản văn hoá ở cơ sở.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc bảo tồn di sản văn hoá.
Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể đối với Ban quản lý di tích ở cơ sở để hoạt động có hiệu quả hơn./.

                                                                                            Nguyễn Hữu Tự 

;?>