• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5399822
  • Số người đang xem: 6
  • Trong ngày: 1978
  • Trong tuần: 1978
  • Trong tháng: 1567579
  • Trong năm: 5047599
Trang chủ

Ban Quản lý di tích

( 15:34 | 17/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 Trụ sở: Số 6 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang.

- Giám đốc: Nguyễn Hữu Phương

ĐT:  02403.824.665 – 0982.259.276.

Email: phuongnh_bqldt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn

 

- Phó Giám đốc: Phùng Thị Mai Anh:

ĐT: 02403.541.718 – 0985.997.897.

Email: anhptm_bqldt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn

 

* Lịch sử phát triển của đơn vị:

Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2005 trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ từ Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 43/QĐ – UB ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang), với tên gọi: Ban Quản lý di tích lịch sử và Danh thắng tỉnh Bắc Giang, trực thuộc Sở Văn hóa – Thông tin. Từ năm 2008, đổi tên thành Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 79/QĐ – UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang). Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Biên chế của Ban Quản lý di tích là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo: Giám đốc và 1 Phó Giám đốc

- Phòng chức năng: 2 phòng

+ Phòng Nghiệp vụ

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn các dự án tu bổ, bảo tồn, tôn tạo phục hồi các di tích lịch sử văn hóa; các danh lam thắng cảnh nhằm phục vụ chiến lược phát triển văn hóa với du lịch.

- Hướng dẫn các dự án quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh theo Luật di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu du lịch, văn hóa, giải trí lành mạnh của nhân dân, chống biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa trong việc khai thác sử dụng di tích, danh lam thắng cảnh.

- Định kỳ báo cáo với UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Khảo sát lập hồ sơ khoa học và pháp lý đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND tỉnh xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Kiểm kê các di tích, cổ vật, bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh, làm hồ sơ công nhận để bảo vệ các di sản văn hóa trong các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích; tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ về nghiệp vụ cho các Ban Quản lý di tích ở cơ sở.

* Những thành tích nổi bật của đơn vị:

- Năm 2006: Được Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Bằng khen.

- Năm 2007: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2008: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2009: Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen.

- Năm 2010: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

;?>