• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5041244
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 379
  • Trong tuần: 27923
  • Trong tháng: 1209001
  • Trong năm: 4689021
Trang chủ

Nhìn lại công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2013

( 07:29 | 13/01/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII; công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều kết quả, chuyển biến tích cực nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả  của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Nhìn lại một năm công tác của ngành để đánh giá đúng những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, khó khăn cần khắc phục, từ đó có những giải pháp phù hợp, có hiệu quả trong thời gian tới trong việc đẩy mạnh các hoạt động của ngành, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THAM MƯU, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Năm 2013, Sở VHTTDL đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước, cơ chế chính sách, tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực của ngành như: Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định 626/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Sông Thương;Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 29/1/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử; Kế hoạch số 728/KH-UBND ngày 29/3/2013 về đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013- 2016...; các văn bản, kế hoạch về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2011- 2015; Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt "Những địa điểm cuộc khởi nghĩa Yên Thế"; quy hoạch xây dựng các điểm chùa khu vực Đồng Thông (huyện Sơn Động); triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Sở VHTTDL đã chỉ đạo và tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Di sản Văn hóa và Chỉ thị số 07/CT- CT ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh giai đoạn 2002- 2012. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn, khai thác giá trị Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang, Việt Nam”; hội thảo “Di sản văn hóa hát văn tỉnh Bắc Giang”; hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; hội thảo “Bắc Giang sau 5 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”; tọa đàm “Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Bắc Giang”; hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch Bắc Giang…Từ kết quả hội thảo và thực tiễn đề xuất các chủ trương, biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực di sản văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát triển du lịch và phòng, chống bạo lực gia đình.

Công tác kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá được tăng cường; tập trung kiểm tra việc quản lý, tu bổ di tích, các hoạt động lễ hội; kinh doanh băng đĩa phim, sân khấu, ca nhạc, nhà hàng karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Năm 2013, Thanh tra Sở VHTTDL phối hợp với Đội KTLN về văn hoá thông tin của tỉnh, các huyện, thành phố kiểm tra 20 lễ hội, 91 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và du lịch trên địa bàn tỉnh; phát hiện 19 cơ sở vi phạm; tịch thu 222 cuốn sách có nội dung mê tín dị đoan, 290 băng, đĩa in nhân bản trái phép; xử phạt hành chính 72 triệu đồng.

CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA ĐỀU KHẮP TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Ngay từ đầu năm 2013, các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể thao đã diễn ra đều khắp trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương đã tổ chức lễ hội kết hợp với Lễ đón nhận các di tích khởi nghĩa Yên Thế được cong nhận di tích quốc gia đặc biệt và đón nhận Lễ hội Yên Thế, Lễ hội Thổ Hà, Dân ca Sán Chí, Dân ca Cao Lan (huyện Lục Ngạn) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức khởi công đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Bừng xã Tân Thanh, Lễ hội Tiên Lục xã Tiên Lục huyện Lạng Giang; mở lớp truyền dạy chữ Hán Nôm dân tộc Dao, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động; triển khai thực hiện Kế hoạch tư liệu hóa kho mộc bản chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên; Phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khảo cổ học thời Lý- Trần tại di chỉ chùa Cao, xã Khám Lạng, Lục Nam; Phục chế bia ghi việc đổi lệ hát ca trù ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Triển khai tu bổ, tôn tạo các di tích bằng nguồn ngân sách và xã hội hoá; lập hồ sơ xếp hạng 24 di tích cấp tỉnh, 2 di tích cấp quốc gia; Xuất bản sách “Hướng dẫn bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh”, sách “Di tích lịch sử những dại điểm khởi nghĩa Yên Thế”; Tổ chức sưu tầm, in dịch tư liệu Hán Nôm; Quay phim lưu giữ tài liệu 02 di tích: đình Hương Câu (xã Hương Lâm, Hiệp Hòa) và đình Vường (xã Liên Chung, huyện Tân Yên).

Tổ chức thành công Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2013 với sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật; tham gia Liên hoan văn nghệ, thể thao, triển lãm ảnh xây dựng nông thôn mới do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hải Dương. Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức trưng bày 30 panô, tranh cổ động và tổ chức 80 buổi tuyên truyền lưu động; tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã Tân Hưng (Lạng Giang) và xã Liên Sơn (Tân Yên) về đề tài xây dựng nông thôn mới; 04 lớp truyền dạy dân ca quan họ tại xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), Vân Trung, Bích Sơn, Hương Mai (Việt Yên); 01 lớp ca trù tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đội tuyên truyền lưu động đã tổ chức tuyên truyền, kết hợp biểu diễn văn nghệ 115 buổi phục vụ nhân dân.

Nhà hát Chèo Bắc Giang tổ chức 115 đêm diễn (85 đêm diễn miễn phí, 30 đêm diễn doanh thu); Tổ chức dàn dựng 01 vở diễn mới “Bà Ba Cẩn” tham gia Hội diễn Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc đạt 01 HCV, 02 HCB; Dựng 01 trích đoạn Hề chèo “Bão giữa nhà ông”. Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vở diễn “Câu chuyện làng Đồi” và “Chuyện tình nàng Kim Giao”; Tổ chức 01 lớp truyền dạy ca trù; Phục hồi 02 CLB Chèo xã Nham Sơn (Yên Dũng) và xã Bảo Sơn (Lục Nam); Phối hợp tổ chức tốt các chương trình văn nghệ  phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức 600 buổi chiếu phim tại 181 xã miền núi, vùng cao, phục vụ khoảng 150.000 lượt người xem; lồng ghép tuyên truyền chương trình truyền thông dự án nâng cao năng lực, truyền thông giám sát: 150 buổi; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm: 75 buổi, phòng chống ma túy: 150 buổi… Chiếu phim, biểu diễn tại Rạp Sông Thương được 345 buổi, tổng doanh thu 315 triệu đồng.

Thư viện tỉnh đã bổ sung 5.424 bản, 140 loại báo, tạp chí/quý; Bổ sung tài liệu số hóa 58 tên sách; xử lý nghiệp vụ 7.597 bản sách; cung cấp 5.100 bản sách theo chương trình MTQG bổ sung thư viện huyện, thành phố; 7.182 ấn phẩm văn hóa hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn của 4 huyện (Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế); 1.970 bản sách bổ sung 10 thư viện xã; từ nguồn sách tặng, biếu bổ sung 1.694 bản bổ sung 9 thư viện xã. Cấp và đổi 962 thẻ phục vụ 11.912 lượt bạn đọc và 28.695 lượt sách báo luân chuyển, 12.747 lượt bạn đọc truy cập thư viện điện tử.

Chỉ đạo tổ chức thành công  Đại hội TDTT các cấp, sớm thứ 3 toàn quốc (sau Hải Phòng, Khánh Hòa); trong đó Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh ngày 06/10/2013 huy động gần 2.000 người của 33 khối tham gia diễu hành; 1.280 người tham gia đồng diễn, thu hút gần 8000 người tham dự, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục có những tiến bộ rõ nét, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đề ra đều vượt kế hoạch giao. Đến nay, tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên là 29,7%, có 48.550 gia đình thể thao, 1.730 CLB thể thao. Đã tổ chức 1.970 giải thể thao cấp xã, ph­ường, thị trấn, 127 giải thể thao cấp huyện, thành phố, 27 giải thể thao cấp tỉnh với trên 5.000 VĐV tham dự. Đăng cai tổ chức thành công 04 giải toàn quốc tại Bắc Giang: Giải vô địch vật dân tộc, giải vô địch cờ vua đồng đội, vô địch đá cầu đồng đội, cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc.

Năm 2013, Bắc Giang đã tham gia thi đấu 43 giải trong nước và quốc tế, giành được 140 huy chương các loại (trong đó có 50 HCV, 34 HCB, 52 HCĐ), 36 lượt vận động viên đạt cấp kiện tướng, 43 lượt vận động viên đạt cấp I. Trong đó tham giathi đấu 12 giải quốc tế đoạt 36 huy chương các loại (22HCV, 8 HCB, 6 HCĐ). 10 VĐV Bắc Giang tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Seagames lần thứ 27 tại Myanma đạt 3 HCB, 3 HCĐ.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, toàn tỉnh có 348.186/415.575 gia đình văn hóa (đạt 838%), 1.387/2.492 làng, bản văn hóa cấp huyện (đạt 55,7%), 1.619/1.966 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 82,3%), 20 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 5 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ban Chỉ đạo tỉnh đã xét duyệt, đề nghị UBND tỉnh công nhận 61 làng, tổ dân phố văn hoá cấp tỉnh; tặng bằng khen cho 48 làng, tổ dân phố văn hoá và 11 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc năm 2013. Tổ chức Hội nghị biểu dương 100 Gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008- 2012; lựa chọn 04 GĐVH tiêu biểu tham dự Hội nghị Tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II do Bộ VHTTDL tổ chức; Tiếp tục duy trì hoạt động của 600 CLB phòng, chống BLGĐ với 14.400 thành viên.

Tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Bắc Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018; hoàn thành 02 chuyên đề tuyên truyền quảng bá du lịch trên Báo Văn hóa và Tạp chí Du lịch; tổ chức chấm vòng sơ khảo cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang”. Tham gia các hoạt động hưởng ứng năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng 2013; Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V tại tỉnh Lạng Sơn; Festival di sản Quảng Nam lần thứ V; Festival Trà Thái Nguyên lần thứ II năm 2013; triển khai dự án xây dựng đường và hạ tầng bên ngoài chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014

1. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014; kỷ niệm 60 năm chiến thắng  lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2014); 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN (1944-2014); các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh Bắc Giang.

2. Xây dựng các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt, như Đề án “Phát triển Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020”; Đề án “Lập ngân hàng dữ liệu về các: Danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh tiêu biểu phục vụ cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; Đề án Xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự án về phát triển Du lịch cộng đồng; các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực của ngành...

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; đảm bảo các hoạt động diễn ra lành mạnh, theo đúng quy định của Nhà nước. Quan tâm bảo tồn di sản văn hoá, nhất là các di sản được UNESCO công nhận (quan họ, ca trù, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm); dân ca các dân tộc thiểu số, Di tích quốc gia đặc biệt: Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao hướng mạnh về cơ sở, nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

5. Chỉ đạo tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2014); Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI – 2014; Liên hoan hát quan họ, ca trù toàn tỉnh.Chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014; Tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc do Bộ VHTTDL, Tổng Cục TDTT uỷ quyền đăng cai tổ chức tại Bắc Giang.

6. Tiếp tục triển khai chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; các dự án về du lịch, trong đó có dự án xây dựng đường và hạ tầng chùa Bổ Đà, xây dựng các điểm chùa tại Đồng Thông (Sơn Động); quy hoạch du lịch và quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

Hồng Hạnh

 

 

;?>