• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4513380
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 4634
  • Trong tuần: 44672
  • Trong tháng: 681137
  • Trong năm: 4161157
Trang chủ

Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực thư viện góp phần xây dựng và phát triển kho sách thư viện huyện

( 11:58 | 30/05/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Bắc Giang đã quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở cấp huyện và cơ sở bằng việc bố trí cán bộ, đầu tư cơ sở hạ tầng: trụ sở, trang thiết bị bàn ghế... Hệ thống thư viện công cộng cấp huyện hình thành và phát triển chủ yếu vào cuối những năm 1970; thư viện xã, tủ sách cơ sở cuối những năm 1990. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 09 thư viện huyện, 01 thư viện thành phố, 59 thư viện cấp xã, hơn 300 tủ sách làng, thôn bản, khu phố. Điều đó đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của thư viện trong việc phát triển văn hóa đọc ở mỗi địa phương. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của các thư viện huyện còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ hoặc cán bộ chưa ổn định; trụ sở, trang thiết bị chưa được nâng cấp mở rộng, cải tạo thường xuyên, nhất là kinh phí để bổ sung phát triển vốn tài liệu sách, báo còn hạn chế.

Trong những năm gần đây, công tác bổ sung vốn tài liệu sách, báo bằng kinh phí do huyện cấp cũng chưa có chuyển biến rõ rệt, một số thư viện huyện nhiều năm liên tục không có kinh phí để bổ sung sách, báo và các cơ sở vật chất khác cụ thể, năm 2012, có 6/10 thư viện huyện bổ sung được 2.088 cuốn sách với số tiền là 80 triệu đồng; năm 2013, có 7/10 thư viện bổ sung được 2.150 cuốn với số tiền 102 triệu đồng.

Do kinh phí cấp cho các hoạt động văn hóa nói chung và cho thiết chế thư viện nói riêng ở các huyện chưa nhiều, những sách có nội dung hay, phù hợp với đông đảo người đọc, chất liệu giấy, mực in tốt giá tiền thường cao do chi phí xuất bản, bản quyền tác giả cao... Vì vậy, với kinh phí do UBND huyện cấp cho thư viện để bổ sung sách trung bình từ 10-15 triệu/thư viện như hiện nay thì mỗi năm các thư viện chỉ bổ sung được 200 - 250 cuốn sách/thư viện. Điều đó cho thấy, nếu không có kinh phí của Chương trình Mục tiêu Quốc gia và các nguồn sách tài trợ khác thì vốn sách của thư viện các huyện sẽ nghèo nàn, kho sách hạn chế về nội dung do không có sách mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn đọc đến thư viện giảm, vai trò của thư viện đối với xã hội không được nâng cao.

Nhìn vào những con số trên ta thấy, vốn sách mới của thư viện các huyện được bổ sung mới hằng năm khá thấp, khó đảm bảo cho một thư viện cấp huyện vừa phục vụ tốt tại chỗ và vừa luân chuyển sách, báo cho cơ sở. Do vậy, phát triển vốn sách bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia là hết sức cần thiết và được duy trì nhiều năm liên tục.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã được cụ thể hóa bằng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện từ những năm 2000 cho đến nay. Đây là Chương trình thực sự có giá trị và ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo hệ thống thư viện công cộng nói chung và hệ thống thư viện cấp huyện trên cả nước nói riêng.

Từ năm 2003, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa được triển khai, mục đích của Chương trình là cấp sách cho thư viện các tỉnh, thư viện huyện thuộc vùng miền núi, vùng sâu… nhằm đưa tri thức, phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), trước mắt thư viện các tỉnh xây dựng kho sách để luân chuyển cho hệ thống thư viện cấp huyện và cơ sở. Thực hiện chủ trương đó, đến hết năm 2011, kho sách luân chuyển của Thư viện Bắc Giang đã đạt 42.100 cuốn và đang được luân chuyển ở 10/10 thư viện huyện, thành phố với đầy đủ các môn ngành tri thức khác nhau. Đây là nguồn sách có nội dung đa dạng, cơ bản phù hợp với đông đảo bạn đọc, đồng thời cũng là nguồn lực tài liệu đáng kể để thư viện huyện phục vụ tại chỗ, muợn về nhà và luân chuyển cho thư viện cấp xã, tủ sách cơ sở.

Ngoài xây dựng kho sách luân chuyển bằng ngân sách Chương trình Mục tiêu Quốc gia để luân chuyển cho thư viện các huyện và cơ sở, Thư viện tỉnh còn là đơn vị lựa chọn, bổ sung, xử lí kỹ thuật và cấp phát cho thư viện huyện hưởng lợi của Chương trình để xây dựng kho sách hạt nhân phục vụ tại thư viện huyện. Đây là nguồn lực quan trọng và chủ yếu để thư viện huyện duy trì phục vụ tốt ngay tại thư viện và luân chuyển cho thư viện cơ sở góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các loại hình cung cấp thông tin như hiện nay.

Từ năm 2011, để chủ động trong công tác lựa chọn sách nhằm tránh bổ sung những sách đã có, những sách không phù hợp với địa phương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các tỉnh lựa chọn sách và cấp phát theo mục tiêu của chương trình. Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, Thư viện tỉnh đã bám sát tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh để lựa chọn những sách có nội dung phù hợp với hầu hết các vùng miền trên địa bàn các huyện. Đến nay, Thư viện tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát hơn 48.000 cuốn sách cho 10/10 thư viện huyện, thành phố, trung bình mỗi thư viện tiếp nhận từ 480 đến 500 cuốn sách/năm từ ngân sách Chương trình MTQG để phục vụ bạn đọc.

Để đảm bảo vốn sách được phát huy hiệu quả trước khi luân chuyển, cấp phát cho các thư viện huyện, các sách trên đều được xử lý nghiệp vụ, tổ chức sắp xếp khoa học. Việc làm này đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác biên mục sách, thống nhất trong việc tìm tin, tạo thêm nguồn sách cho thư viện các huyện và tủ sách cơ sở còn hạn chế vốn sách như hiện nay để phục vụ đông đảo bạn đọc tại địa phương.

Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau: huyện cấp, tài trợ, tặng biếu và Chương trình mục tiêu Quốc gia, đến hết năm 2013, 10 thư viện huyện, thành phố có tổng số vốn sách là 82.829 cuốn, thư viện có vốn sách nhiều nhất là Thư viện huyện Tân Yên với 15.170 cuốn, ít nhất là Thư viện huyện Yên Dũng 4.215 cuốn.

Với ý nghĩa to lớn của Chương trình Mục tiêu mang lại, thực tiễn một thập niên qua cho thấy sự quan tâm của Đảng, các chính sách đầu tư của Nhà nước đối với ngành văn hóa là một chủ trương phù hợp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong những năm tới, bên cạnh việc tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, hệ thống thư viện công cộng cần có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư thích đáng hơn nữa của các cấp, ngành từ trung ương tới cơ sở nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, phát triển, khơi dậy phong trào đọc và làm theo sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vũ Trí Tĩnh

 

 

;?>