• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5395342
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 1975
  • Trong tuần: 34154
  • Trong tháng: 1563099
  • Trong năm: 5043119
Trang chủ

Bảo đảm tính thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành VHTTDL

( 07:48 | 17/06/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 11/3/2014, Bộ VHTTDL đã có Báo cáo số 41/BC-BVHTTDL gửi Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành từ tháng 10/2013 đến nay.

Theo Báo cáo, về công tác tuyên truyền, phổ biến: Các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết sau khi được ban hành đã được Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gửi tài liệu tới toàn thể các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao và gia đình. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, trả lời kiến nghị, giải đáp khó khăn vướng mắc đa dạng và phong phú như: tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, trả lời kiến nghị qua thư, qua điện thoại, xuất bản sách hỏi đáp… Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, Bộ VHTTDL cũng tiến hành rà soát nội dung các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết và lập dự kiến văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao theo luật, pháp lệnh để trình Lãnh đạo Bộ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và tổ chức thực hiện.

Đối với việc tổ chức, theo dõi, đôn đốc: Hàng tuần, hàng tháng, Bộ VHTTDL đều có yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lênh, nghị quyết báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn, đề từ đó lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo kịp thời về chất lượng cũng như tiến độ văn bản. Về nguồn lực cho công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết: Các đơn chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lênh, nghị quyết được tạo điều kiện đủ về nguồn nhân lực và kinh phí theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, thực hiện sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh bước đầu đã có chuyển biến, từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Chất lượng văn bản quy định chi tiết được nâng cao, cơ bản không còn tình trạng văn bản quy định chi tiết không đúng với tinh thần của luật, pháp lệnh. Nội dung văn bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tính khả thi, tính hợp lý của các quy định đặc biệt được coi trọng. Kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm thực hiện quyền lợi, lợi ích của người dân, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL tiếp tục xác định nhiệm vụ tổ chức thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Bộ. Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản hướng thi hành luật, pháp lệnh dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường hoạt động tham vấn, huy động sự đóng góp ý kiến của chuyên gia, tiếp thu các ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Chú ý hơn nữa việc lấy ý kiến của các đối tượng có lợi ích gắn liền với quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị về công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; siết chặt kỉ luật, kỉ cương trong việc xây dựng và thi hành luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc khi trình luật dự án luật, pháp lệnh phải có dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành kèm theo.

HCTC

;?>