• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420160
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 146
  • Trong tuần: 22316
  • Trong tháng: 1587917
  • Trong năm: 5067937
Trang chủ

Đảng uỷ Sở VHTTDL: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

( 16:02 | 09/09/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 9/9/2014, Đảng ủy Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và một số kết luận của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) cho cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang giới thiệu Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)  về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Kết luận số 97 của Bộ Chính trị (khóa XI) về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 90 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua Hội nghị này, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và các Kết luận của Bộ Chính trị (khoá XI). Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm và hành động để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết và các Kết luận của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhật Minh

 

 

;?>