• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420192
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 178
  • Trong tuần: 22348
  • Trong tháng: 1587949
  • Trong năm: 5067969
Trang chủ

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

( 07:39 | 10/09/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 7/7/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế để nghe báo cáo về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh,  thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp ngày 19/6/2014 về việc giao Vụ Pháp chế tham mưu xây dựng văn bản của Bộ gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Vụ Pháp chế đã dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. Ngày 20/6/2014, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2032/BVHTTDL-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cứu Nghị quyết số 33-NQ/TW và Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thể chế hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW. Hạn gửi văn bản về Vụ Pháp chế trước ngày 28/6/2014 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đến ngày 07/7/2014, Vụ Pháp chế đã nhận được văn bản đăng ký của  13 đơn vị trực thuộc Bộ, căn cứ đề xuất của các đơn vị, Vụ Pháp chế đã tổng hợp danh mục 29 văn bản, đề án thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tại cuộc họp này, Vụ Pháp chế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng để hoàn thiện danh mục và trình Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự cho ý kiến trước khi xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể chế hóa  Nghị quyết số 33-NQ/TW. 

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã yêu cầu Vụ Pháp chế trên cơ sở danh mục do Vụ Pháp chế tổng hợp sơ bộ, cần chỉnh sửa lại theo hướng có báo cáo giải trình và có ý kiến tham mưu đề xuất đối với từng văn bản, đề án do các đơn vị trực thuộc Bộ đã đăng ký để trình Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự cho ý kiến. Đồng thời, danh mục cần sắp xếp theo các nhiệm vụ cụ thể như: Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng, các đề án, nghiên cứu khoa học do Bộ VHTTDL chủ trì và đề xuất các Bộ khác thực hiện.

Đình Hiếu

Theo BVHTTDL

 

;?>