• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4513457
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4711
  • Trong tuần: 44749
  • Trong tháng: 681214
  • Trong năm: 4161234
Trang chủ

Bắc Giang nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

( 15:08 | 13/02/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trong nhiều năm qua, Phong trào "TDĐKXDĐSVH" mà trọng tâm là phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, xã văn hoá, phường, thị trấn văn minh đã tạo sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện trong đời sống văn hoá của tỉnh Bắc Giang. Phong trào ngày càng bền vững, chất lượng, gắn kết chặt chẽ với  xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp.

Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh tiếp tục được kiện toàn, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tăng cường kiểm tra, có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của BCĐ tỉnh đã cùng với các ngành thành viên tích cực tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở Khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện, chăm sóc các gia đình chính sách. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", “Chung tay xây dựng  nông thôn mới”.

Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các xã, phường, thị trấn; làng, bản, khu phố; các hộ gia đình thực hiện việc đăng ký, có kế hoạch phấn đấu thực hiện, tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo công khai, dân chủ, chất lượng, đúng quy trình, gắn với việc các đơn vị được công nhận các danh hiẹu văn hoá không để xảy ra tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình….

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được triển khai thực hiện rộng khắp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì; đạo đức truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và giữ gìn; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; tệ nạn xã hội được đẩy lùi; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ nhiện được thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở VHTTDL trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các làng văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Ảnh: Hương Quỳnh

Năm 2014, toàn tỉnh có 362.806/420.030 hộ đạt đanh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 86%); 1.722/2.495 làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện (đạt 69%, tăng 13,3% so với năm 2013); trong đó có 60 làng, bản, tổ dân phố đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa cấp tỉnh lần đầu và 31 làng, bản, tổ dân phố đề nghị công nhận lại; có 41 làng, bản, tổ dân phố đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng được quan tâm. Năm 2014 có 1.785/2.110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 85%), trong đó có 119 đơn vị đề nghị công nhận cấp tỉnh, 05 đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; đã có 30/204 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 12/26 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, vượt chỉ tiêu do BCĐ tỉnh đề ra. 

Các thiết chế văn hóa, thể thao có vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân nên đã được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo quy hoạch đất để xây dựng; huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa để triển khai xây dựng, củng cố và nâng cấp; phấn đấu đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Với phương châm “Cộng đồng dân cư làm, Nhà nước hỗ trợ”, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 2.124 nhà văn hóa, trong đó có 148/230 nhà văn hóa cấp xã, 1.976/2.495 nhà văn hóa thôn.

        Trong thời gian tới, BCĐ tỉnh và các địa phương tiếp tục chỉ đạo phong trào phát triển có chất lượng, chiều sâu, bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của phong trào, gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các huyện, thành phố; kiểm tra các đơn vị đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa. Kịp thời ghi nhận biểu dương các điển hình của phong trào; các hoạt động nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gương người tốt, việc tốt; các gia đình, làng, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá tiêu biểu xuất sắc.

Nguyễn Đắc Thành

 

 

;?>