• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3949758
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 365
  • Trong tuần: 365
  • Trong tháng: 117515
  • Trong năm: 3597535
Trang chủ

Những chuyển biến tích cực ở Bắc Giang sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “ Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

( 15:57 | 15/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) ban hành Chỉ thị số 49- CT/TW ngày21/02/2005 về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 68- KH/TU ngày 26/4/2005 về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) trong toàn Đảng bộ; UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số 2677/KH-UBND ngày 21/11/2006 về việc thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực của BCĐ Công tác gia đình tỉnhđã phối hợp các ngành thành viên BCĐ, các cơ quan thông tin đại chúng tích cựcđẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành đã biên soạn, in và cấp phát hơn 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về Chỉ thị số 49- CT/TW cho đối tượng là Bí thư, Chủ tịch, cán bộ làm công tác gia đình ở 230 xã, phường thị trấn; Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. Báo Bắc Giang có hơn 60 tin, bài; Đài PT-TH tỉnh phát 30 tin và phóng sự nêu gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, điển hình tiên tiến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; Đài truyền thanh các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền về công tác gia đình tới đông đảo nhân dân…Qua đó nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá được nâng lên. 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2015 do Bộ VHTTDL tổ chức tại Bắc Giang. Ảnh: Đắc Hồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đãtham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/9/2008 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 20/3/2013 về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm; Kế hoạch số 3003/KH-UBND ngày 16/10/2014 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Kế hoạch số 3129/KH-UBND ngày 28/10/2014 về Thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW với Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình", gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác giảm nghèo với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đãtham mưu cho BCĐ Công tác gia đình tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố tập trung việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”,tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ  và trẻ em gái 25/11. Chỉ đạo phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, tổ chức các hội thi, hội diễn, tọa đàm về chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình, gắn với xây dựng gia đình văn hóa.Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị, kịp thời đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của từng đơn vị, từ đó đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổ chức triển khai thực hiện ngày càng đi vào thực chất, có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng. Năm 2005, số gia đình văn hóa là 266.755/357.304 hộ (chiếm 74,7%), đến năm 2014, số gia đình văn hóa là 362.806/423.030 hộ (chiếm 86%). Phong trào xoá đói giảm nghèo với những mô hình phát triển kinh tế trang trại, phát triển các làng nghề, các dịch vụ đã tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã giảm đáng kể từ 16,61% năm 2010 xuống còn 8% năm 2014. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội được thực hiện ở 100% các cơ sở y tế trong tỉnh. Xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, tấm gương điển hình tiên tiến như: Phong trào xây dựng “gia đình nông dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”... ; xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh do Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức. Ảnh: Đắc Nhẫn

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã thành lập được BCĐ công tác gia đình và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Toàn tỉnh hiện có 898/2.495 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng được CLB phòng, chống bạo lực gia với trên 22.000 hội viên, trong đó nhiều CLB hoạt động có hiệu quả,sinh hoạt định kỳ 2 tháng một lần, hướng dẫntheo dõi, nắm bắt tình hình những gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.  

Trong những năm qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức 36 lớp tập huấn cho trên 3000 lượt người là trưởng, phó Ban chỉ đạo công tác Gia đình cấp huyện, cấp xã và chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.Sở VHTTDL đã xuất bản và phát hành 850 cuốn sách “Văn bản quản lý nhà nước về công tác gia đình”, phát 7.500 tờ rơi tuyên truyền về cơ sở. Vì vậy, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm. Theo số liệu thống kê,từ năm 2008 đến hết năm 2013 toàn tỉnh có 3.392 vụ bạo lực gia đình,trong đó có 12 vụ đặc biệt nghiêm trọng; năm 2014 tổng số vụ bạo lực gia đình còn 360 vụ, giảm gần 100 vụ so với năm 2013 (trong đó có 100 vụ bạo lực về tinh thần, 165 vụ bạo lực về thân thể, 32 vụ bạo lực về kinh tế, 09 vụ bạo lực về tình dục, có 02 vụ phải xử lý hình sự).

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49 - CT/TW của Ban Bí thưvề “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”trên địa bàn tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình, phát triển kinh tế-  xã hội ở địa phương, cơ sở. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng nghìn gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Công tác hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở phát triển sâu rộng, ngày càng có nhiều gia đình văn hóa, làng văn hoá, khu phố văn hoá. Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình cùng với công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được những thành tích đáng kể, ngày càng có nhiều gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển. Những giá trị nhân văn mới, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em; vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao, từng bước khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và xã hội đối với gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Nguyễn Đắc Hồng

 

 

 

;?>