• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420272
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 258
  • Trong tuần: 22428
  • Trong tháng: 1588029
  • Trong năm: 5068049
Trang chủ

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

( 10:02 | 29/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Thông tư gồm 9 Chương và 30 Điều, áp dụng cho các cơ quan thuộc Bộ, Sở VHTTDL và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Theo Thông tư, công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các nguyên tắc: Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, cá nhân thuộc Bộ và các Sở VHTTDL trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn công bố, công khai thủ tục hành chính.

Nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm: Đánh giá tác động của thủ tục hành chính và tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ; công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của Bộ và cơ quan có liên quan; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2015./.

CTTĐT

;?>