• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5419811
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 4733
  • Trong tuần: 21967
  • Trong tháng: 1587568
  • Trong năm: 5067588
Trang chủ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

( 10:04 | 29/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 10/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Theo đó, Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ VHTTDL có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng cáo trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Hội đồng do Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch, Ủy viên Thư ký, đại diện các cơ quan liên quan, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia hoặc đại diện đơn vị tổ chức có khác có các hoạt động chuyên môn liên quan đến nội dung sản phẩm quảng cáo cần thẩm định.

Hội đồng làm việc trên nguyên tắc: Hội đồng thẩm định thảo luận tập thể và quyết địn theo đa số; Phiên họp của Hội đồng thẩm định phải đảm bảo có ít nhất ¾ tổng số thành viên được triệu tập tham dự, các thành viên không tham dự phiên họp phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản; kết quả thẩm định được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng văn bản có chữ ký của Chủ tịch và Ủy viên Thư ký; thành viên của Hội đồng thẩm định phải là người có chuyên môn phù hợp, uy tín đạo đức nghề nghiệp có sản phẩm được yêu cầu thẩm định; thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực. Thành viên hội đồng thẩm định có trách nhiệm báo cáo, tham khảo ý kiến với cơ quan, tổ chức chủ quản trước khi đưa ra ý kiến chính thức tại Hội đồng; các thành viên Hội đồng thẩm định và những người có liên quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin về hồ sơ, tài liệu thẩm định, nội dung thẩm định và hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật.

CTTĐT

;?>