• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229138
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 5357
  • Trong tuần: 33878
  • Trong tháng: 1396895
  • Trong năm: 4876915
Trang chủ

Bắc Giang phát huy kết quả năm 2009, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch công tác xây dựng nếp sống văn hoá gia đình năm 2010

( 11:52 | 28/01/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Năm 2009, được sự chỉ đạo của Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTT&DL Bắc Giang cùng với sự cố gắng của các Phòng VH-TT các huyện, thành phố công tác xây dựng nếp sống văn hoá gia đình của tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2009 là:

1. Tiếp tục ổn định, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, từ tỉnh đến huyện và cơ sở. 100% cán bộ làm công tác gia đình đã được tập huấn, bồi dưỡng bước đầu về chuyên môn nghiệp vụ, về kiến thức gia đình, phục vụ cho việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình hiện nay.

 2. Tất cả 10 huyện, thành phố đều đã thành lập được CLB Phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình phát triển bền vững, là điều kiện quan trọng để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn dân thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình… Hiện tại tỉnh có 231 CLB với 5731 hội viên. Năm 2009 đã tổ chức 123 buổi sinh hoạt.

3. Tiếp tục phối hợp thường xuyên, có hiệu quả với Sở Tư pháp, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh (theo kế hoạch liên ngành) để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, xây dựng gia đình đạt các tiêu chí: ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, toạ đàm, biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2008, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam ( 28-6); góp phần, nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của gia đình, công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

5. Chỉ đạo và tổ chức tốt Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh năm 2009. Thông qua Hội thi, góp phần đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc sống, hạn chế, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình đang xảy ra hiện nay.

6. Tổ chức tốt Hội thảo về gia đình theo chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình trong thời kỳ hiện nay” là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực bảo tồn bản sắc văn hoá gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát huy các giá trị, chuẩn mực về đạo đức của gia đình truyền thống đối với các gia đình hiện nay.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2010 công tác xây dựng nếp sống văn hoá gia đình tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010; gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 2677/KH-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam từ nay đến 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Tổ chức tốt các đợt tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cho cán bộ làm công tác gia đình, chủ nhiệm các CLB gia đình, theo Đề án “Tuyên truyền các giá trị, đạo đức, lối sống của gia đình trong thời kỳ hiện nay ” của Bộ VHTT&DL, tuyên truyền công tác Phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2009/ NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững, theo Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 của Bộ VHTT&DL.

4. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Tổ chức Hội nghị cấp huyện và cấp tỉnh biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2009.

5. Tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động của các CLB Phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh. Phấn đấu giảm 10% các vụ bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

6. Chỉ đạo thực hiện điểm mô hình xây dựng Gia đình Văn hoá và Phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Lạng Giang (Thông qua việc tiếp nhận, triển khai dự án “Xây dựng năng lực địa phương Phòng, chống bạo lực gia đình” do nước ngoài tài trợ.

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia Hội thi Thể thao Gia đình (giải Báo Văn hoá năm 2010) theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL.

8. Hoàn thành tốt Kế hoạch điều tra, tổng hợp thông tin về tình hình gia đình và bạo lực gia đình trong toàn tỉnh năm 2010, làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch về công tác gia đình năm 2011 và đến 2015.

Công Bình

 

;?>