• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5392694
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 4048
  • Trong tuần: 31506
  • Trong tháng: 1560451
  • Trong năm: 5040471
Trang chủ

Xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

( 08:26 | 24/08/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1583/UBND-KGVX ngày 18/5/2018 về việc giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý vào dự thảo Quy định trên. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/9/2018 để tổng hợp, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy định, trình UBND tỉnh ban hành. Chi tiết xin liên hệ: Ông Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở VHTTDL Bắc Giang, ĐT: 0982.883.539. Dưới đây là dự thảo Quy định:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) đã được cấp có thẩm quyền xếp hạng và di tích thuộc danh mục kiểm kê đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; trách nhiệmcủa các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Mục tiêu phân cấp quản lý

1. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức vàcá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích và giá trị của di tích.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Điều 4. Cấp hạng di tích

1. Di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt.

2. Di tích xếp hạng cấp quốc gia.

3. Di tích xếp hạng cấp tỉnh.

4. Di tích trong danh mục kiểm kê được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Điều 5. Phân cấp quản lý

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh     theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn và quản lý trực tiếp di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, quần thể di tích danh thắng cấp quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý đối với di tích quốc gia bằng việc quyết định thành Ban Quản lý di tích.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý di tích trên địa bàn, bao gồm: Di tích xếp hạng cấp quốc gia (trừ di tích xếp hạng quốc gia quy định tại Khoản 3, Điều này); di tích xếp hạng cấp tỉnh; di tích trong danh mục kiểm kê được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Các di tích thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp xã giao tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Bộ máy trực tiếp quản lý di tích

1. Ban Quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quy định.

2. Ban Quản lý di tích xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh: Là Ban Quản lý cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm(trừ di tích xếp hạng quốc gia quy định tại Khoản 3, Điều 5,  Quy định này).

3. Đối với cụm di tích phân bố trên nhiều địa bàn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân địa phương nơi có di tích chính trong Cụm di tích chịu trách nhiệm làm Trưởng ban.

4. Kinh phí:

a) Kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Quản lý di tích cấp huyện, Ban Quản lý di tích cấp xã được trích từ nguồn thu của di tích gồm: Nguồn thu từ phí tham quan di tích; các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích; nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các khoản thu hợp phápkhác (bằng tiền và hiện vật).

b) Trường hợp nguồn thu không đáp ứng được hoạt động chuyên môn thường xuyên của Ban Quản lý di tích, kinh phí được xem xét, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hằng năm cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với Ban Quản lý di tích cấp xã), Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với Ban Quản lý di tích cấp huyện).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG

 QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

 

Điều 7. Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về di sản văn hoá, tổ chức hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

3. Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi là dự án); báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đối với các di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia sau khi có ý kiến thẩm định, thỏa thuận chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ trường hợp chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích; đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt và đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia có quy mô đầu tư lớn; dự án tu bổ di tích có mức đầu tư lớnthuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); thỏa thuậnbáo cáo tu sửa cấp thiết di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia.

4. Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và huỷ bỏ xếp hạng đối với di tích cấp tỉnh.

5. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm về di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách về bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích; đề xuất nguồn kinh phí sử dụng cho hoạt động này hằng năm.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương, thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng cấp quốc gia; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận, thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thỏa thuận chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; chủ trương, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thỏa thuận việc đưa thêm, di dời, thay đổi tài liệu, hiện vật vào di tích đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia.

5. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án về bảo tồn và phát huy giá trị di tích; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, môi trường di tích; tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

6. Lập hồ sơ khoa học di tích trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền huỷ bỏ xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá và các quy định có liên quan khác.

7.Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, công bố hoặc điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích.

8.Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý di tích cấp huyện về chuyên môn nghiệp vụ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chứctuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về di tích theo thẩm quyền.

Điều 9. Các sở, ban, ngành có liên quan

Các sở, ban, ngành: Nội vụ, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước theo phân cấp quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy định này. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm pháp luật liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

2. Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Xây dựng và ban hành các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

3. Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận việc đưa thêm, di dời, thay đổi tài liệu, hiện vật vào di tích đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia.

4. Thỏa thuận tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thỏa thuận việc đưa thêm, di dời, thay đổi tài liệu, hiện vật vào di tích đối với di tích xếp hạng cấptỉnh trên địa bàn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn sau khi có văn bản thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý di tích, những người tham gia công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích, người trực tiếp trông coi di tích.

7. Sau khi di tích được xếp hạng, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo quy định.

8.Đầu tư và bố trí kinh phí đối ứng cùng ngân sách của trung ương, của tỉnh, kinh phí từ các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, nguồn xã hội hóa để thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích.

9. Hằng năm tiến hành rà soát, đề xuất danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích các cấp; danh sách di tích đã được xếp hạng trên địa bàn cần tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

10. Kiểm tra, giám sát việc phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ di tích trước những tác động xấu của môi trường tự nhiên và con người theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm về di tích theo thẩm quyền.

Điều 11. Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các di tích trên địa bàn theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Quy định này; quyết định thành lập Ban Quản lý di tích cấp xã để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn. Trực tiếp giải quyết các vấn đề nảy sinh tại di tích, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để xem xét giải quyết.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương.

3. Tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, bảo vệ, trông coi di tích. Khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

4. Kê khai bổ sung các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn chưa có trong danh mục kiểm kê di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđể kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp phát hiện các dấu tích khảo cổ, phải tiến hành khoanh vùng khu vực cần bảo vệ, tổ chức lực lượng bảo vệ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ, tổ chức khai quật khảo cổ học trong trường hợp cần thiết. Đề xuất việc lập hồ sơ xếp hạng di tích với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích theo thẩm quyền; có biện phápngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm đến di tích; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và đề xuất biện pháp giải quyết khi phát hiện di tích bịxuống cấp hoặc bị xâm hại.

Điều 12. Ban Quản lý di tích cấp xã

1. Quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích được giao quản lý theo quy định.

2. Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch các hành vi vi phạm đến di tích, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của di tích và cảnh quan môi trường của di tích.

3. Chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra vi phạm pháp luật tại di tích như: Lấn chiếm đất di tích; bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; di dời, bổ sung tài liệu, hiện vật vào di tích khi chưa có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; làm mất, thất lạc di vật, cổ vật tại di tích, hoạt động mê tín dị đoan tại di tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến di tích.

4. Gắn bia, biển chỉ dẫn vào di tích; xây dựng nội quy, lời giới thiệu về di tích; quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của Ban quản lý di tích. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham quan, nghiên cứu, học tập và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp tại di tích theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao quản lý phù hợp với quy định hiện hành và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý. Tổ chức quản lý nguồn thu hợp pháp tại di tích (bằng tiền và hiện vật) và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp di tích có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, gìn giữ di tích; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích. Trong trường hợp phát hiện di tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

2. Tổ chức, cá nhân khôngđượctự ý di dời, tu sửa, làm thay đổi màu sắc, kiểu dáng hiện vật di tích hoặc tiếp nhận, đưa thêm hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan và các hoạt động học tập, nghiên cứu (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) tại di tích.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Sở VHTTDL Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;?>