• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407880
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 1506
  • Trong tuần: 10036
  • Trong tháng: 1575637
  • Trong năm: 5055657
Trang chủ

Thông tin Lãnh đạo Sở

( 19:33 | 18/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

1. Giám đốc:  Trần Minh Hà

 

 - Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

  - Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức - pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, kế hoạch và nghiên cứu khoa học; chiến lược phát triển của ngành; công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình MTQG về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Chủ tài khoản đơn vị dự toán ngân sách Cơ quan Sở.

 - Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Nhà hát Chèo Bắc Giang; các địa phương: Huyện Việt Yên, thành phố Bắc Giang.

 - Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng khoa học do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

ĐT: 02043.556.007 - 0984.778.585

Email: hatm_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

2. Phó Giám đốc: Dương Hồng Cơ

 -  Trực tiếp theo dõi, quản lý, chỉ đạo  các lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng nông thôn mới; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác văn phòng, cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; văn hóa công sở và nhiệm vụ khoa học công nghệ của Sở.

  - Phụ trách các đơn vị:Văn phòng, Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; các địa phương: Huyện Tân Yên, Yên Thế.

  - Tham gia các Hội đồng, BCĐ… do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

ĐT: 02043.525.386  - 0983.026.034

codh_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Sĩ Cầm

 

 - Trực tiếp theo dõi, quản lý chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa; công tác tuyên truyền cổ động văn hóa nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; cấp phép quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 - Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Quản lý Di sản Văn hóa; Bảo tàng tỉnh; các địa phương: Huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn.

 - Tham gia các Hội đồng, BCĐ… do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

ĐT: 02043. 856.633 - 0975.178.724

Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Bắc

 

 - Trực tiếp theo dõi, quản lý chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao (thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao); công tác thanh tra (phòng, chống tham nhũng, lãng phí..), hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh và công tác tự vệ cơ quan.

 -  Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Thanh tra; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; các địa phương: Huyện Lạng Giang, Lục Nam.

 -  Tham gia các Hội đồng, BCĐ… do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

ĐT: 02043. 859.300 - 0912.164.106

bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

5. Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng

...................                  ....

 

 

...

 

 - Trực tiếp theo dõi, quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực du lịch; cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; giấy chứng nhận thuyết minh viên; cấp phép cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; quyết định xếp hạng 1 (một) sao, hạng 2 (hai) sao cho khách sạn, làng du lịch… theo quy định của pháp luật. Phó trưởng BCĐ phát triển du lịch tỉnh.

 - Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch; Thư viện tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch; các địa phương: Huyện Yên Dũng, Sơn Động.

 - Tham gia các Hội đồng, BCĐ… do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

ĐT:  02043. 854.962- 0912130755

dungtv_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

Các tin khác

 
;?>