• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1076682
  • Số người đang xem: 74
  • Trong ngày: 9787
  • Trong tuần: 9787
  • Trong tháng: 1076635
  • Trong năm: 1076682
Trang chủ

Thông tin Lãnh đạo Sở

( 19:33 | 18/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

1. Giám đốc:  Trần Minh Hà

 

Phụ trách chung: chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia về VHTTDL và nghiên cứu khoa học. Chủ tài khoản đơn vị dự toán ngân sách Cơ quan Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính;

- Các đơn vị: Bảo tàng, Ban Quản lý Di tích tỉnh.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng khoa học do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Trực tiếp theo dõi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thành phố Bắc Giang.

 

ĐT: 02043.556.007 - 0984.778.585

Email: hatm_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

2. Phó giám đốc: Dương Hồng Cơ

 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nông thôn mới; công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác văn phòng; cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công sở; Thường trực giải quyết các công việc theo phân công của Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng, phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Trực tiếp theo dõi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Tân Yên, Yên Thế.

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

 

ĐT: 02043.525.386  - 0983.026.034

codh_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Sĩ Cầm

 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa: Tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, quản lý cấp phép biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, karaoke, vũ trường...

- Trực tiếp phụ trách phòng: Nghiệp vụ Văn hóa;

- Các đơn vị: Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng; Nhà hát Chèo Bắc Giang.

Trực tiếp theo dõi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên.

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

 

ĐT: 02043. 856.633 - 0975.178.724

Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

4. Phó giám đốc: Nguyễn Trọng Bắc

 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực thể thao: Thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao; hoạt động các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, công tác tự vệ cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ thể thao;

- Các đơn vị: Trường Năng khiếu thể thao; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.

Trực tiếp theo dõi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Lạng Giang, Lục Nam.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

 

ĐT: 02043. 859.300 - 0912.164.106

bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

5. Phó giám đốc: Trần Văn Dũng

...

 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

- Trực  tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ du lịch.

- Các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch; Thư viện tỉnh.

Trực tiếp theo dõi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng.

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

 

ĐT:  02043. 554.962- 0912130755

dungtv_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

Các tin khác

 
;?>