• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3557870
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 883
  • Trong tuần: 5047
  • Trong tháng: 262354
  • Trong năm: 3205647
Trang chủ

Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập II (1975 - 2005)

( 19:21 | 30/08/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nạm, ngày 11/3/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ra Nghị quyết số 264 - NQ/TƯ về việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn : “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang” tập II (1975-2005).

            Cuốn sách gồm 319 trang, khổ 15x21cm, được Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2008, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm quý báu trong lịch sử, về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, cũng như vai trò quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển làm giầu quê hương và cùng với cả nước hội nhập quốc tế

.

            Cuốn sách : “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang”, tập II (1975-2005) tập trung nghiên cứu những chuyển biến lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang trong quá trình tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, tham gia đấu tranh chống các thế lực phản động, bảo vệ quê hương, đất nước, vượt qua mọi thử thách, tháo gỡ khó khăn, đồng thời ghi nhận những bước đi lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới. Cuốn sách còn giới thiệu những thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Giang trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng… trong 30 năm, qua cùng những bài học kinh nghiệm rút ra từ những khó khăn thử thách.

            Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang”, tập II (1975-2005) gồm 5 chương:

            Chương I: Đảng bộ lãnh đạo quân và dân tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ tổ quốc (1975-1985). Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí , phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần tự lực, tự cường, kịp thời khắc phục khó khăn, tạo ra nhũng bước chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước ổn định và có mặt cải thiện. Công tác quốc phòng an ninh được coi trọng. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ không ngừng được củng cố, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành chính quyền và các đoàn thể quần chúng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

            Chương II: Bước đầu lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới (1986-1990): Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã quán triệt, cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng vào thực tế địa phương, tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: chương trình lương thực, thực phẩm trên mặt trận sản xuất nông, lâm nghiệp; chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển sản xuất hàng xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

            Chương III: Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới (1991- 1996): Mục tiêu chủ yếu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đề ra trong  giai đoạn này là xây dựng cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới quản lý kinh tế, tiếp tục thực hiện bốn chương trình kinh tế - xã hội, trọng tâm là lương thực, thực phẩm, giữ vững trật tự xã hội, tiếp tục công tác xây dựng Đảng, hoạt động chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

            Chương IV: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tái lập tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (1997-2000): Sau khi tái lập tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1997 Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp của hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đặc biệt là lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, hình thành được các vùng cây ăn quả tập trung có quy mô lớn, giá trị kinh tế cao. Đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện. Quyền làm chủ của nhân dân ở cơ cở ngày càng được phát huy.

            Chương V: Lãnh đạo từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2001-2005): Đây là thời kỳ Đảng ta tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh

            Bên canh những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động Đảng bộ, như: Phải luôn sâu sát thực tiễn, năng động sáng tạo trong việc quán triệt và vận dụng các chủ trương đường lối của Đảng; lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế phải gắn chặt với phát triển văn hóa, phát triển con người…

             Trong hơn 30 năm, từ 1975-2005, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã giành được những thắng lợi quan trọng. Mặc dù chưa phải là tỉnh giầu về kinh tế, song sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã có những bước đi lên mạnh mẽ. Đảng bộ và hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, hoàn thiện. Tình hình chính trị ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

            Mời các bạn tìm đọc cuốn sách : “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang”, tập II (1975-2005) tại Thư viện tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu về những thành công và thắng lợi rất đỗi tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đây cũng chính là cẩm nang giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự tôn dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

            Xin trân trọng giới thiệu cuốn : “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang”, tập II (1975-2005) cùng bạn đọc

Đỗ Thị Thanh Thủy

;?>