• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4150620
  • Số người đang xem: 45
  • Trong ngày: 3411
  • Trong tuần: 24542
  • Trong tháng: 318377
  • Trong năm: 3798397
Trang chủ

Bắc Giang đẩy mạnh công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể

( 04:24 | 26/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email


Năm 2003, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định ban hành thực hiện đề  án “Bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc  Giang – giai đoạn 2003 – 2010”. Đây là một đề án có tác dụng tích  cực trong việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần vào công  cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân  tộc. Trong đề án đã đề cập đến công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, với tầm quan trọng không kém gì công tác bảo tồn di sản văn hoá vật thể. Vì thế mà công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể đã được đẩy mạnh hơn lên.
Thực ra, công tác bảo tồn DSVHPVT của tỉnh Bắc Giang đã được quan tâm ngay từ sau ngày tái lập tỉnh, năm 1997. Có thể nêu ra được các kết quả đó, như: 
         Hội thảo khoa học về truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, tổ chức các lễ hội lớn như: Yên Thế, Bổ Đà, Đức La, Thổ Hà, Xương Giang, Từ Hả, Suối Mỡ, Cầu Vồng, tiến hành bảo tồn văn hoá phi vật thể theo chương trình của Bộ Văn hoá - Thông tin, của UBND tỉnh giao phó, như: Bảo tồn dân ca dân tộc Sán Chí, xã Kiên Lao. Bảo tồn lễ hội Từ Hả, xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn. Bảo tồn lễ hội Thổ Hà, lễ hội làng Vân, xã Vân Hà. Ban hành quyết định thực hiện bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá các dân tộc Thiểu số Bắc Giang giai đoạn 2000 – 2003.
        Từ khi có đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH các dân tộc tỉnh Bắc Giang”, trong lĩnh vực VHPVT đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như:
         - Về thực hiện các chương trình cấp bộ, cấp tỉnh, đã tiến hành bảo tồn các lễ hội Bơi chải làng Tiếu Mai xã Mai Đình, lễ hội Y Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà; lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên huyện Yên Dũng; lễ hội Tòng Lệnh, xã Truờng Giang; Lễ hội Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương huyện Lục Nam; lễ hội Cầu Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên. Lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế.
 
        Đồng thời trong thời gian qua, Bắc Giang cũng đã tiến hành tổng điều tra văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành điều tra văn hóa dân tộc Tày, dân tộc Sán Dìu. Từ đó, tập hợp nghiên cứu biên soạn các sách giới thiệu về văn hóa các dân tộc.
 
        - Về công tác xuất bản:
         Bắc Giang đã tổ chức biên soạn xuất bản bộ sách Địa chí Bắc Giang (4 tập) khổ 19 x 27 với quy mô mỗi tập  1.000 trang. Xuất bản bộ sách Di sản văn hóa Bắc Giang. Tính tới 2009, bộ sách này đã ra đời tập thứ 5, mỗi tập có số trang 700 trang. Cùng với 2 bộ sách trên còn có các tập sách khác như: “lễ hội Bắc Giang”; “Dân ca Sán Chí, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn”. “Dân ca Cao Lan tỉnh Bắc Giang”; “Văn hóa phi vật thể huyện Lục Ngạn”. “Chốn tổ Vĩnh Nghiêm...” ngoài ra còn phải kể tới các ấn phẩm khác do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xuất bản.
      - Về các Hội thảo khoa học:
        Tỉnh đã tiến hành tổ chức các hội thảo khoa học nhằm bảo tồn, khai thác phát huy các giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể của Bắc Giang. Các hội thảo đó là: Truyền thống hiếu học và khoa bảng tỉnh Bắc Giang - quá khứ hiện tại và tương lai; Bảo tồn và khai thác nghệ thuật Chèo cổ tỉnh Bắc Giang, Văn hóa làng nghề tỉnh Bắc Giang; Phát huy các giá trị Di sản Văn hóa tỉnh Bắc Giang; Bảo tồn và khai thác các giá trị Di sản Văn hóa phong trào khởi nghĩa Yên Thế... Các Hội thảo đã thu được kết quả tốt.
Có thể nói rằng, công tác bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Giang đã được đẩy mạnh và thu được kết quả tốt. Các kết quả đó đã tạo nên phong trào sâu rộng trong các địa phương, đã và đang làm cho công tác xã hội hóa về Bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể ở Bắc Giang mỗi ngày một tốt đẹp hơn./. 
                                                                                               Trần Văn Lạng

;?>