Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra quản lý các hoạt động văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang