Đình Bằng Cục – một di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của Tân Yên