Đình Mai Hiên – một di tích tiêu biểu của miền sơn cước