Tháng 5: nhiều hoạt động Văn hóa, văn nghệ tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn