Nhiệm vụ của10 huyện, thành phố về công tác phát triển du lịch năm 2012