Thư viện tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thư viện cơ sở.