Đình Thanh Lương - Một di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của Lạng Giang