Chùa Đông Lâm – ngôi chùa cổ trên vùng đất Hiệp Hòa