Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009