Chương trình công tác tháng 9 năm 2012 - Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang