Những gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đinh “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” năm 2009