Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang chính thức hoạt động