KH triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2015