Những chuyển biến tích cực ở Bắc Giang sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “ Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”