Ban hành Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện