Tiến tới hội thảo về công tác gia đình tỉnh Bắc Giang