Ban chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh Bắc Giang: Tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động và nhân rộng mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình