Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn phổ biến tài liệu hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch, tại tỉnh Bắc Giang