Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang: xây dựng đội ngũ huấn luyện viên chuẩn về trình độ, đảm bảo tính kế thừa