Công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Một năm nhìn lại