KH thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ngành VHTTDL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016