KH theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực VHTTDL&GĐ năm2016