KH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTDL năm 2016