Bắc Giang sau 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội