Đình làng Núm còn bảo lưu nhiều giá trị của ngôi đình cổ