Phụ lục danh mục TTHC – Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ