Phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Bắc Giang