Sở VHTTDL tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TDTT