Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030