V.v ban hành Mục tiêu chất lượng và Chính sách chất lượng cùa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017