Nhìn lại một năm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang