Hướng tới giải việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37, năm 2018: Nhiều địa phương đã khởi động